Anne Hafstad

Anne Hafstad

Anne Hafstad er onkologisk sykepleier og dr. philos fra Universitetet i Oslo. Anne var stipendiat på Kreftregisteret, og tok sin doktorgrad i 1997. Hun har også jobbet på onkologisk avdeling ved Ullevål sykehus og i Kreftforeningen. I 12 år var hun helsejournalist og kommentator i Aftenposten. Hun har vunnet SKUP-prisen, prisen for årets beste graveprosjekt i norsk presse to ganger, og prisen for tidenes beste SKUP. I 2009 fikk hun Karl Evangsprisen for sitt omfattende arbeid som helsejournalist. Fra 2010 var hun avdelingsdirektør og fra 2015 prosjektdirektør i Helsedirektoratet med blant annet ansvar for alt folkehelsearbeidet og utarbeidelse og implementering av Pakkeforløp for kreft. Anne har vært kommentator i Dagens Medisin. Nå er hun ansvarlig redaktør i Tidsskriftet Sykepleien.

Sarah Roxana Herlofsen

Sarah R. Herlofsen

Kreft er ikke et skummelt monster

Sarah Roxana Herlofsen er forsker, forfatter, formidler og firebarnsmor. Hun har en doktorgrad i molekylær biomedisin fra nasjonalt senter for stamcelleforskning, Rikshospitalet. I 2016 debuterte hun som barnebokforfatter med boken «Hva er egentlig kreft?». Siden har hun utgitt flere faktabøker om kroppen og reiser Norge rundt som formidler og foredragsholder. Hennes hjertesak er å hjelpe med å snakke om vanskelige temaer som sykdom og døden med de minste.De siste årene har hun besøkt hundrevis av barn på skoler, biblioteker og sykehus for å snakke om kreftsykdommen og om døden. Hun holder også seminarer til helsepersonell og pårørende for å gi dem hjelpemidler til sin kommunikasjon med barna.

Image

Rune Sundset

Teranostikk – presisjonsdiagnostikk og persontilpasset terapi

Rune Sundset er utdannet lege og spesialist i nukleærmedisin. Han er leder for PET-senteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge og leder også forskningsgruppe for Nukleærmedisin og strålebiologi ved UiT Norges arktiske universitet. Sundset leder fagnettverk for persontilpasset medisin i Helse Nord.

Image

Anne Kristine Bergem

Pårørende er deltakere, ikke tilskuere, når sykdom rammer

Anne Kristine Bergem er fagrådgiver ved Pårørendesenteret. Hun er utdannet lege ved Universitetet i Oslo og er spesialist i psykiatri. Hun er utdannet gruppeterapeut og har en mastergrad i ledelse fra BI. Hun har førstelektorkompetanse i psykisk helsearbeid fra OsloMetHun har mange års erfaring som kliniker og fagleder i psykisk helsevern. Hun har også vært fagrådgiver i Rådet for psykisk helse og i BarnsBeste – nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende samt har hatt en førstelektorstilling ved OsloMet i flere år, først i avdeling for psykisk helsearbeid, deretter ved avdeling for paramedisin. Hun har skrevet flere bøker og bidratt med bokkapitler og i vitenskapelige artikler. Hun har i over ti år hatt et sterkt engasjement for pårørende og barn som pårørende spesielt.

Morten Magelssen

Morten Magelssen

Legalisering av dødshjelp: Når kommer debatten til Norge?

Morten Magelssen er lege og førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Han er medredaktør for læreboken «Etikk i helsetjenesten» og for antologien «Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk». Han er særlig opptatt av etikk ved livets slutt, og er aktiv i den offentlige debatten om legalisering av dødshjelp.

Bård Fossli Jensen

Bård Fossli Jensen

Varm og effektiv kommunikasjon. Er det mulig?

Bård Fossli Jensen er barnelege. Han har en doktorgrad i lege-pasient kommunikasjon. Da pandemien brøt ut ble han hentet inn av Bent Høie for å bidra med helseministerens kommunikasjon til befolkningen. Nylig fikk han glimrende omtale i Tidsskrift for norsk legeforening for læreboka «Kommunikasjon med pasienter».
15. september kan du høre ham under Landskonferansen i kreftsykepleie

Image
Foto: Øyvind Horgmo, UiO

Ketil Størdal og Daniel Heinrich

Mer er ikke alltid bedre

Ketil Størdal

Ketil Stødal er spesialist i barnesykdommer, arbeider som overlege ved OUS og professor ved Universitetet i Oslo. Han er talsmann for Den Norske Legeforenings kampanje Gjør Kloke Valg.

Image

Lasse Billington

Tarmkreft – En reise i helsevesenet og i egen kropp,  fysisk og mentalt

Lasse Billington, 54 år, har solid økonomiutdannelse og mange års erfaring med arbeid i skjæringspunktet mellom politikk og næringsliv. Han er nå ansatt som seniorrådgiver i NHO.

Image

Dalia Dietzel

Noe nytt i øvre og midtre GI? Nytte av immunterapi og persontilpasset kreftbehandling?

Overlege Dalia Dietzel. Spesialist i onkologi siden 2014. Ansatt ved Sykehuset Telemark, avdeling for kreft , som fagrådgivende onkolog. Leder for fagrådet kreft ved STHF. Styremedlem  i Norsk onkologisk forening siden 2019.

Image

Berit Seljelid

Sammen tar vi de beste beslutningene for meg

Berit Seljelid er spesialrådgiver ved Avdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester, Oslo universitetssykehus. Hun er utdannet sykepleier og pedagog, og er snart ferdig med en PhD innen eHelse, hvor digital kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell er sentralt. Som PhD stipendiat er hun tilknyttet Avdeling for Digital Helseforskning, OUS.

Hun har også mange års erfaring som kliniker og fagsykepleier fra Avdeling for kreftbehandling, OUS. Hun har jobbet med brukermedvirkning, kunnskapsbasert praksis og helsekommunikasjon i de siste 15 årene, og har vært med i utarbeidelsen av kunnskapsbaserte- prosedyrer, retningslinjer og pasientinformasjon, samt fag- og forskningsartikler. De siste årene så har hun hatt et sterkt engasjement innen informasjon og opplæring av pasienter og pårørende, med fokus på å bidra til å fremme et helsekompetansevennlig sykehus for Oslos mangfoldige befolkning.

Image

Morten Brændengen

 

Har arbeidet som lege innen onkologi i 30 år. De første 10 årene på Radiumhospitalet, deretter noen år på Karolinska og totalt 15 år på Kreftsenteret OUS, Ullevål. Doktorgrad om strålebehandling av endetarmskreft.
Seksjonsoverlege i 10 år i Avd for kreftbehandling i OUS, med ansvar for all behandling, undervisning og forskning rundt mage-tarm kreft.
I mange år medlem av Norsk Gastrointestinal Cancergruppe (NGICG) med ansvar for nasjonale faglige retningslinjer og årsrapport i kolorektalcancer registeret.
Overlege på Senter for kreftbehandling, Diakonhjemmet sykehus fra Oktober 2021.

Image

Andreas Stensvold

 

Siden 2014 har han jobbet som avdelingsleder for Onkologi ved Sykehuset Østfold. Han har også vært president i Kreftmedisinsk forening. Han har også spilt en nøkkelrolle i å lage de nye retningslinjene og prosedyrene for bedre kreftbehandling rundt om i landet 2014/2015. I 2018 ble han Årets onkolog i Norge.

Image

Therese Holm Bjørnebekk

 

Therese Bjørnebekk er kreftsykepleier, master i klinisk helsearbeid, studieretning innovasjon og digitalisering, jobbet med kreftpasienter i 23 år. Arbeidssted: Poliklinikk for kreft og blodsykdommer, Sykehuset Østfold Kalnes

Image

Grete Iren M. Gjesdal

Et år med Pakkeforløp hjem, intensjon og føringer

Er rådgjevar kreft og palliasjon/kreftkoordinator i Ålesund Kommune. Ferdig utdanna sjukepleier i 1987 og kreftsjukepleiar frå 2008. Har musikk og pedagogisk-utdanning. Mangeårig erfaring fra spesialisthelsetjenesten og som lærer ved helsefagarbeiderutdanning i Ålesund. Siste fire år arbeidet som rådgjevar kreft og palliasjon/kreftkoordinator Ålesund Kommune. Er medlem i Kreftforeningens representantskap. Medlem av NSF heile karrieren. Faggruppemedlem.  Erfaring som tillitsvalt og HTV.

Image

Kristine Lindhjem

Tittel: Kreftkoordinator

Arbeidssted: Sykehuset i Vestfold

Bakgrunn: Sykepleier fra 2002. Videreutdanning i palliativ omsorg fra Lovisenberg diakonale høgskole og kreftsykepleie fra Høgskolen i Vestfold. Arbeidet som kreftkoordinator ved sykehuset i Vestfold fra 2014 med hovedfokus på pakkeforløp kreft og forløpskoordinering. Arbeider nå med implementering av Pakkforløp hjem for pasienter med kreft i Vestfold.

Image

Inger Utne

Professor i kreftsykepleie Inger Utne er aktiv forsker og faglig ansvarlig for Master i helsevitenskap – spesialisering i kreftsykepleie ved OsloMet. Hennes forskningsfelt omhandler sentrale fenomen som er relevant for kreftsykepleie, spesielt håp og livskvalitet. Hun er spesielt opptatt av symptomer hos kreftpasienter. For tiden er hun leder av et stort forskningsprosjekt «Kognitiv og fysisk endring før, under og etter kjemoterapi hos eldre pasienter med kreft». Forskningen utføres i nært samarbeid med Professor Christine Miaskowski ved University of California, San Francisco. Inger Utne har siden 1983 undervist i kreftsykepleie på Bacherlornivå og fra 2010 på videreutdanning/masternivå. Hun ledet gruppen som utarbeidet «Forskrift for kreftsykepleieutdanning» fastsatt av Kunnskapsdepartementet i 2021. Sammen med alle landets kreftsykepleiere ble hun tildelt Kreftforeningens hederspris for 2022.

Image

Bjørn Einar Romøren

Fra kreft til kraft

Født 1981, oppvokst i Bærum med foreldre og en eldre bror. Drevet med hopp siden han var 3,5 år og fortsatte som marked og kommunikasjonssjef for hopplandslaget etter endt karriere i 2014. Gift med Martine og har Fred 2017 og Fiona 2019 og en på vei. Fikk Ewing Sarkom i 2019 og avsluttet behandling i jan/feb 2020. Kreftfri i dag!  Fikk sammen med Kristian Jørgensen Kreftforeningens hederspris 2021. Arbeider nå bl a som spesialrådgiver i Kreftforeningen  - aksjoner og næringsliv.

Image

Ingrid Stenstadvold Ross

Generalsekretær i Kreftforeningen

Ingrid Stenstadvold Ross er generalsekretær og øverste leder av Kreftforeningen. Hun har hatt flere oppgaver i Kreftforeningen, og ble tilsatt som generalsekretær i 2020. Til sammen har Ross mer enn 17 års erfaring med politisk påvirkningsarbeid, organisasjonsutvikling og ledelse. Hun har tidligere jobbet i Hørselshemmedes landsforbund og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Foto: Jorunn Valle Nilsen

Image

Erik Nordberg

Klinikksjef Prehospital Klinikk og Samhandlingssjef Sykehuset i Vestfold

Erik Nordberg har erfaring som yrkesoffiser i Forsvaret, som administrasjonssjef ved Universitetet i SørØst Norge, som fagsjef og kommunaldirektør i Helse- og velferdsavdelingen i Skien kommune. Siden april 22 ansatt ved SiV.

Foto: LinkedIn

Image

Ellen Anita Fagerberg

Ellen Anita Fagerberg er spesialist i allmennmedisin, fastlege ved Abildsø legekontor og praksiskonsulent på Oslo universitetssykehus. Hun er også leder av Norsk forening for allmennmedisin faggruppe for samhandling og har jobbet mye med kreftbehandling gjennom fastlegegruppa tilknyttet kreftforløpene i Helsedirektoratet